Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nông Hồng Tâm
Ngày sinh: 31/01/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Nùng
Số CMND: 092010***
SĐT: 0865695***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên: 06
Khu vực ưu tiên: 2
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;01-Thành phố Thái Nguyên
Ngành đăng ký 1 : Kinh doanh quốc tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 26
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên27.25
Ngành đăng ký 2: Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 26
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 27.25

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kinh doanh quốc tế

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến