Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: TRẦN THỊ THANH XUÂN
Ngày sinh: 04/03/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 036303008***
SĐT: 0944340***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 25-Nam Định;06-Huyện Vụ Bản
Ngành đăng ký 1 : Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 19.6
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên20.1
Ngành đăng ký 2: Quản trị kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 19.6
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 20.1

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kế toán

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến