Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Trần minh cương
Ngày sinh: 11/10/2003
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 122386***
SĐT: 0358284***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 2
Hộ khẩu: 18-Bắc Giang;01-Thành phố Bắc Giang
Ngành đăng ký 1 : Marketing
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 19.2
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên21.45

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Marketing

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến