Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên:
Ngày sinh:
Giới tính:
Dân tộc:
Số CMND: ***
SĐT: ***
Năm tốt nghiệp:
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên:
Hộ khẩu: -;-
Ngành đăng ký 1 :
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1:
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 0
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến