Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Trần Thị Hoa
Ngày sinh: 7/3/2002
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 091906***
SĐT: 0971039***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên: 02
Khu vực ưu tiên: 2
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;02-Thành phố Sông Công
Ngành đăng ký 1 : Quản trị Kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 20
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên22.25

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến