Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: LY HỮU ĐỨC
Ngày sinh: 13/12/2002
Giới tính: Nam
Dân tộc: Tày
Số CMND: 095270***
SĐT: 0766362***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 11-Bắc Cạn;01-Thành phố Bắc Kạn
Ngành đăng ký 1 : Tài chính - Ngân hàng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: C01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 30
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên30.75
Ngành đăng ký 2: Marketing
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: C04
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 30
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 30.75

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Tài chính - Ngân hàng

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến