Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Ngô Quang Nghiệp
Ngày sinh: 7/9/2002
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 125996***
SĐT: 0332616***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 19-Bắc Ninh;03-Huyện Quế Võ
Ngành đăng ký 1 : Quản trị Kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 22.7
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên23.2
Ngành đăng ký 2: Kinh tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 22.7
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 23.2

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 1

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến