Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Hoàng Thanh Toàn
Ngày sinh: 4/9/2002
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 038202017***
SĐT: 0345094***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 28-Thanh Hóa;15-Huyện Thọ Xuân
Ngành đăng ký 1 : Tài chính - Ngân hàng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 21.8
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên22.3
Ngành đăng ký 2: Quản trị Kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 21.8
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 22.3

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Tài chính - Ngân hàng

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến