Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Phạm Thuỳ Trang
Ngày sinh: 09/10/2002
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 061125***
SĐT: 0949874***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 13-Yên Bái;01-Thành phố Yên Bái
Ngành đăng ký 1 : Tài chính - Ngân hàng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 19
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên19.75

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Tài chính - Ngân hàng

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến