Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Bùi Phương Thảo
Ngày sinh: 28/1/2002
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 122345***
SĐT: 0332425***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 18-Bắc Giang;06-Huyện Tân Yên
Ngành đăng ký 1 : Kinh tế phát triển
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 24.5
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên25.25
Ngành đăng ký 2: Kinh tế đầu tư
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 24.5
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 25.25

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kinh tế phát triển

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến