Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Trần phương thảo
Ngày sinh: 08/12/2002
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 091986***
SĐT: 0383180***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;05-Huyện Võ Nhai
Ngành đăng ký 1 : Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 24.8
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên25.05
Ngành đăng ký 2:
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 24.8
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 25.05

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kế toán

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến