Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Thùy Dung
Ngày sinh: 8/8/2002
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Tày
Số CMND: 082385***
SĐT: 0336304***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 10-Lạng Sơn;02-Huyện Tràng Định
Ngành đăng ký 1 : Tài chính - Ngân hàng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 24.1
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên26.85
Ngành đăng ký 2: Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 23.5
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 26.25

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Tài chính - Ngân hàng

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến