Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Bùi Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 01/03/2002
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 036302006***
SĐT: 0365869***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 25-Nam Định;04-Huyện Giao Thủy
Ngành đăng ký 1 : Marketing
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: C04
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 24.2
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.7
Ngành đăng ký 2: Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: C00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 25
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 25.5

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Marketing

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến