Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nông Thị Trang
Ngày sinh: 25/05/2002
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Nùng
Số CMND: 082369***
SĐT: 0336496***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 10-Lạng Sơn;11-Huyện Hữu Lũng
Ngành đăng ký 1 : Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 26.4
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên29.15

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến