Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Lưu Thị Thu Quỳnh
Ngày sinh: 21/12/2002
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Tày
Số CMND: 091961***
SĐT: 0839200***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;03-Huyện Định Hóa
Ngành đăng ký 1 : Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: C00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 20.4
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên23.15
Ngành đăng ký 2: Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: C00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 20.4
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 23.15

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến