Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ
Ngày sinh: 26/5/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 184426***
SĐT: 0975562***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2
Hộ khẩu: 30-Hà Tĩnh;13-Thị xã Kỳ Anh
Ngành đăng ký 1 : Kinh doanh quốc tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 23.9
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.15

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến