Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Lục xuân thuỷ
Ngày sinh: 23/8/2002
Giới tính: Nam
Dân tộc: Tày
Số CMND: 095313***
SĐT: 0395463***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 11-Bắc Cạn;02-Huyện Chợ Đồn
Ngành đăng ký 1 : Quản trị Kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: C01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 18.8
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên21.55

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến