Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Trang
Ngày sinh: 29/08/2002
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 037302000***
SĐT: 0394796***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 27-Ninh Bình;03-Huyện Nho Quan
Ngành đăng ký 1 : Kinh doanh quốc tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 23.9
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.65
Ngành đăng ký 2: Kinh tế đầu tư
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 23.9
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 24.65

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến