Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Thư
Ngày sinh: 03/12/2002
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Tày
Số CMND: 095282***
SĐT: 0343598***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 11-Bắc Cạn;06-Huyện Ba Bể
Ngành đăng ký 1 : Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: C00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 20.5
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên23.25
Ngành đăng ký 2: Quản trị Kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: C00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 20.5
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 23.25

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến