Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nông dương hồng nhung
Ngày sinh: 18012002
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Tày
Số CMND: 085916***
SĐT: 0327225***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 06-Cao Bằng;05-Huyện Trà Lĩnh
Ngành đăng ký 1 : Luật kinh tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 21.5
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.25
Ngành đăng ký 2: Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 21.5
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 24.25

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Luật kinh tế

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến