Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 20/1/2002
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Nùng
Số CMND: 095296***
SĐT: 0357720***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 11-Bắc Cạn;03-Huyện Bạch Thông
Ngành đăng ký 1 : Luật kinh tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 24.9
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên27.65

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Luật kinh tế

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến