Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Hồng Hà
Ngày sinh: 7/12/2002
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 342074***
SĐT: 0929240***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 50-Đồng Tháp;07-Huyện Tháp Mười
Ngành đăng ký 1 : Kinh tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 23.1
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên23.6
Ngành đăng ký 2: Kinh tế phát triển
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 23.1
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 23.6

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kinh tế

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến