Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Ngày sinh: 29/10/2002
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 061091***
SĐT: 0378212***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 13-Yên Bái;04-Huyện Yên Bình
Ngành đăng ký 1 : Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 22.4
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên23.15
Ngành đăng ký 2: Marketing
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 22.4
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 23.15

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến