Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Vương thị thu hoài
Ngày sinh: 25/7/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 122388***
SĐT: 0588137***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 18-Bắc Giang;03-Huyện Lục Ngạn
Ngành đăng ký 1 : Quản trị Kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 20.2
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên22.95

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 475

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 139

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 82

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 57

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến