Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Lương Phương Thảo
Ngày sinh: 18/03/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Thái
Số CMND: 187712***
SĐT: 0961305***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 2
Hộ khẩu: 29-Nghệ An;08-Huyện Tương Dương
Ngành đăng ký 1 : Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 21.9
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.15

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kế toán

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 162

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 72

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 90

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến