Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Dư Văn Tâm
Ngày sinh: 18/9/2001
Giới tính: Nam
Dân tộc: Tày
Số CMND: 091960***
SĐT: 0859562***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;03-Huyện Định Hóa
Ngành đăng ký 1 : Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 13.8
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên16.55

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kế toán

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 162

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 159

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 3

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến