Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
Ngày sinh: 07/02/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 122416***
SĐT: 0378535***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 18-Bắc Giang;02-Huyện Yên Thế
Ngành đăng ký 1 : Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 22
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên22.75

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kế toán

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 162

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 97

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 8

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 57

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến