Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Hà thị mai linh
Ngày sinh: 27/05/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 092003***
SĐT: 0988630***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;01-Thành phố Thái Nguyên
Ngành đăng ký 1 : Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 19.1
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên19.35
Ngành đăng ký 2: Quản trị Kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 19.1
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 19.35

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kế toán

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 162

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 150

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 12

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến