Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 13/2/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 001301036***
SĐT: 0333591***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2
Hộ khẩu: 01-Hà Nội;20-Huyện Quốc Oai
Ngành đăng ký 1 : Quản trị Kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 24
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.25
Ngành đăng ký 2: Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 24
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 24.25

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 139

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 49

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 4

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 86

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến