Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Lê Thị Hồng Đào
Ngày sinh: 11/05/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 091939***
SĐT: 0399790***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;08-Huyện Phú Bình
Ngành đăng ký 1 : Quản trị Kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 21.6
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên22.1
Ngành đăng ký 2: Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 21.6
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 22.1

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 139

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 96

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 43

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến