Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Phạm Thị Kiều Chinh
Ngày sinh: 26/9/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Mường
Số CMND: 113787***
SĐT: 0868963***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 23-Hòa Bình;10-Huyện Yên Thủy
Ngành đăng ký 1 : Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 23.1
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên25.85

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kế toán

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 162

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 28

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 134

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến