Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Chu thị duyên
Ngày sinh: 08/03/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Nùng
Số CMND: 082384***
SĐT: 0364132***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 10-Lạng Sơn;07-Huyện Cao Lộc
Ngành đăng ký 1 : Kinh tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 22.8
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên25.55

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kinh tế

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 21

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 4

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 17

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến