Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Bùi Phương Ly
Ngày sinh: 5/5/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 091978***
SĐT: 9365833***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;04-Huyện Phú Lương
Ngành đăng ký 1 : Quản trị Kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: B00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 24
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.75

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 139

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 38

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 4

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 97

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến