Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Ngô Văn Tới
Ngày sinh: 24/10/2001
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 036201004***
SĐT: 0343063***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 25-Nam Định;08-Huyện Trực Ninh
Ngành đăng ký 1 : Marketing
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 24.2
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.7

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Marketing

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 32

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 12

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 20

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến