Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Quốc Đạt
Ngày sinh: 21/02/2001
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 091988***
SĐT: 0329513***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên: 02
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;05-Huyện Võ Nhai
Ngành đăng ký 1 : Luật kinh tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: C00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 22
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.75
Ngành đăng ký 2: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: C04
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 22
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 24.75

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Luật kinh tế

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 27

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 8

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 2

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 17

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến