Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Lê Đình Văn
Ngày sinh: 28/08/2001
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 095286***
SĐT: 0971897***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 2
Hộ khẩu: 11-Bắc Cạn;02-Huyện Chợ Đồn
Ngành đăng ký 1 : Quản trị Kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 23.8
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên26.05

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 139

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 17

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 122

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến