Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh
Ngày sinh: 27/05/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 001301020***
SĐT: 0365558***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên: 02
Khu vực ưu tiên: 2
Hộ khẩu: 01-Hà Nội;21-Huyện Chương Mỹ
Ngành đăng ký 1 : Marketing
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 23.5
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên25.75

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Marketing

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 32

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 6

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 1

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 25

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến