Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn thị ngọc lương
Ngày sinh: 26/12/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 125884***
SĐT: 0395024***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2
Hộ khẩu: 19-Bắc Ninh;02-Huyện Yên Phong
Ngành đăng ký 1 : Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 20
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên20.25

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kế toán

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 162

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 143

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 1

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 18

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến