Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Triệu Vân Anh
Ngày sinh: 9/03/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Tày
Số CMND: 095284***
SĐT: 0824319***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 11-Bắc Cạn;03-Huyện Bạch Thông
Ngành đăng ký 1 : Tài chính - Ngân hàng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 21.2
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên23.95

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Tài chính - Ngân hàng

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 34

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 14

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 20

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến