Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 01-06-2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 061104***
SĐT: 0396245***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 13-Yên Bái;01-Thành phố Yên Bái
Ngành đăng ký 1 : Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 20.8
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên21.55

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kế toán

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 162

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 126

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 36

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến