Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Phương Thanh Thủy
Ngày sinh: 06/09/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Tày
Số CMND: 085918***
SĐT: 0356234***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 2
Hộ khẩu: 06-Cao Bằng;06-Huyện Trùng Khánh
Ngành đăng ký 1 : Quản trị Kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 22.8
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên25.05
Ngành đăng ký 2: Tài chính - Ngân hàng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 22.8
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 25.05

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 139

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 32

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 107

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến