Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Đăng Khôi
Ngày sinh: 05/12/2001
Giới tính: Nam
Dân tộc: Tày
Số CMND: 095294***
SĐT: 0337045***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 11-Bắc Cạn;05-Huyện Ngân Sơn
Ngành đăng ký 1 : Quản trị Kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 19.9
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên22.65

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 139

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 87

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 52

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến