Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Hoàng Văn Cảnh
Ngày sinh: 14/09/2001
Giới tính: Nam
Dân tộc: Nùng
Số CMND: 085915***
SĐT: 0383883***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên: 03
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 06-Cao Bằng;11-Huyện Hạ Lang
Ngành đăng ký 1 : Quản trị Kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 21.8
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.55
Ngành đăng ký 2: Marketing
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 21.8
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 24.55

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 139

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 43

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 96

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến