Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Chu Đức Quang
Ngày sinh: 26/10/2001
Giới tính: Nam
Dân tộc: Tày
Số CMND: 085504***
SĐT: 0339997***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 06-Cao Bằng;06-Huyện Trùng Khánh
Ngành đăng ký 1 : Quản trị Kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 21.4
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.15

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 139

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 55

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 84

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến