Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: LÂM THU PHƯƠNG
Ngày sinh: 20/04/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Sán Diù
Số CMND: 092040***
SĐT: 0977133***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên: 03
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;09-Thị xã Phổ Yên
Ngành đăng ký 1 : Kinh tế phát triển
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: C04
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 21
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên23.75

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kinh tế phát triển

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 6

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 2

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 1

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 3

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến