Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Dũng
Ngày sinh: 08/9/2001
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 125876***
SĐT: 0372058***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2
Hộ khẩu: 19-Bắc Ninh;01-Thành phố Bắc Ninh
Ngành đăng ký 1 : Quản trị Kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 24.3
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.55

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 139

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 43

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 96

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến