Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Đỗ Thị Hường
Ngày sinh: 08/09/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 001301016***
SĐT: 0865582***
Năm tốt nghiệp: 2001
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2
Hộ khẩu: 01-Hà Nội;13-Huyện Đông Anh
Ngành đăng ký 1 : Quản trị Kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 20.8
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên21.05

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 139

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 115

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 24

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến