Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Hồ Thị Như Ý
Ngày sinh: 13/08/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 212839***
SĐT: 0368654***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 35-Quảng Ngãi;01-Huyện Bình Sơn
Ngành đăng ký 1 : Quản trị Kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: C01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 18.8
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên19.3
Ngành đăng ký 2: Tài chính - Ngân hàng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: C01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 18.8
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 19.3

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 139

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 131

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 8

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến