Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Ly
Ngày sinh: 11/07/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 092014***
SĐT: 0523887***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;01-Thành phố Thái Nguyên
Ngành đăng ký 1 : Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D10
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 24.2
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.45
Ngành đăng ký 2: Marketing
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: D10
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 24.2
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 24.45

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 6

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 3

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 3

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến