Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Đỗ Thị Thủy
Ngày sinh: 1/9/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 091942***
SĐT: 0335105***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;07-Huyện Đồng Hỷ
Ngành đăng ký 1 : Kinh tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 24.5
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên25.25

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kinh tế

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 21

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 6

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 1

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 14

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến